• مسیر از سمت بزرگراه شهید همت
  مسیر از سمت بزرگراه شهید همت:
 • مسیر از سمت بزرگراه حکیم
  مسیر از سمت بزرگراه حکیم:
 • مسیر از سمت میدان آزادی
  مسیر از سمت میدان آزادی:

  میدان آزادی را به سمت جنوب در یزرگراه سعیدی ادامه دهید.

  به میدان فتح که رسیدید به سمت چپ بپیچید و دوباره در بزرگراه سعیدی به سمت جنوب حرکت کنید.

  بعد از عبور از 2 چهارراه ,دوربرگردان را دور زده و از طریق کندرو وارد خیابان یافت آباد شرقی شوید.

 • مسیر از سمت یادکار امام
  مسیر از سمت یادکار امام:

  بزرگراه یادگارامام به سمت جنوب حرکت کتید.

  بعداز عبور از تونل به خیابان قزوین می رسید خیابان قزوین را به سمت جنوب حرکت کنید

  چهارراه شمشیری را به سمت چپ بپیچید بزرگراه سعیدی را به سمت جنوب حرکت کنید.

  دوربرگردان را دورزده و از طریق کندرووارد خیابان یافت آباد شرقی شوید.

   

منوی دسترسی