تاریخ ارسال: ۱ دي ۱۳۹۴

مقاله شماره 1


مقاله شماره 1

5 نکته:

۱. اندازه و شکل اتاق را در نظر بگیرید.

 

ابتدا محلی که برای مبل خود در نظر گرفته اید را اندازه گیری کنید، سپس متناسب با آن مبل خود را انتخاب کنید.

۲. به راحتی آن دقت کنید.

 

مبلی را انتخاب کنید که از نظر راحتی و داشتن تکیه گاه عالی باشد و با گذشت زمان قدرت خود را از دست ندهد. به همین دلیل سعی کنید متوجه شوید زیر رویه دوزی آن مبل چه چیزی قرار دارد.

۳. به شکل دسته آن دقت کنید.

 

شکل دسته هایی که دوست دارید را در نظر بگیرید و اینکه آیا به اندازه ی کافی راحت هستند که بازوی خود را روی آن قرار بدهید، روی آن چرت کوتاهی بزنید یا حتی گاه به گاه روی آن بنشینید.

۴. به کوسن های آن دقت کنید.

 

کوسن ها چیدمان های متفاوتی دارند. بعضی ها به عنوان تکیه گاه مبل هستند. بعضی ها تنها برای چیدمان مبل هستند.

۵. به جنس مبل دقت کنید.

 

مبلی را انتخاب کنید که با نشستن فرو رفتگی در آن ایجاد نشود. هنگامی که از مبل برخاستید به حالت اولیه خود برگردد.